obchod. podmienky

Všeobecné obchodné podmienky E-comps s.r.o.

 

 

1.Všeobecne

    Všetky naše činnosti sú podriadené nasledujúcim pravidlám. Eventuálne protichodne stojace nákupné podmienky sú neplatné. Zmeny našich dodacích podmienok vyhradené. Prípadné čiastočné zmeny nemajú vplyv na platnosť ostatných častí obchodných podmienok. Všetky ďalšie dohody vyžadujú písomnú formu.


2. Ceny a platobné podmienky

    Ceny uvedené v zmluvných dokumentoch sú uvedené v mene EUR bez DPH pričom všeobecne platia dodacie podmienky EXW Bratislava sklad E-comps, s.r.o. Dopravné poplatky sú kalkulované samostatne ako posledná položka na vystavenej faktúre k objednanému tovaru ak nie je dohodnuté inak. Vedľajšie poplatky ako napr. poistenie, poplatky za osvedčenia a povolenia platí objednávateľ. Dopravu tovaru k zákazníkovi zabezpečujeme špedičnou firmou. V prípade, že si zákazník obstará vlastnú dopravu, skladujeme tovar po avíze týždeň zdarma, ďalej účtujeme 7,-EUR/m2 denne.V prípade, že montáž objednaných zariadení u zákazníka presiahne 2 hodiny, účtujeme poplatok za každú ďalšiu hodinu 8,-EUR s DPH.


3. Dodacie podmienky

    Nami ohlásené dodacie lehoty budú podľa možnosti dodržané, nie sú však pre nás záväzné.  Pri zásahu vyššej moci, v prípade nedostatku materiálu vo výrobných závodoch alebo u subdodávateľov, tak isto pri poruche vo výrobe, je jedno akého druhu, sme oslobodení od povinnosti dodať tovar a sme oprávnení celkom alebo z časti od dodávky odstúpiť.


    Tovar sa považuje za dodaný, pokiaľ je vystavený dodací list a je odovzdaný špedičnej službe na odvoz,  je zložený u zákazníka v mieste dodacej adresy  alebo je po avíze prevzatý zákazníkom zo skladu E-comps s.r.o. v Bratislave.


4. Zákazková výroba

    U zákazkovej výroby si vyhradzujeme právo na zmenu v počte kusov tovaru podľa možností na +/-10% do 50ks a od 51 ks +/- 5% (mimo katalógových položiek, podľa výkresu zákazníka).


5. Ochrana vlastníckych práv

    V našich ponukách či dodávkach obsiahnuté dokumenty, fotky, montážne listy, výkresy atď. zostávajú našim vlastníctvom a bez súhlasu sa nemôžu kopírovať, upravovať alebo odovzdávať tretím osobám v akejkoľvek forme.


6. Vývozné obmedzenia

    Vývoz nami dodávaného tovaru podlieha všeobecným predpisom pre vývoz tovaru zo Slovenskej republiky.


7. Ručenie za poškodenie pri doprave

    Pri dodávkach prechádza (ak nie je zmluvne dojednané inak) ručenie za poškodenie tovaru na meno a účet zákazníka. To isté platí pre subdodávku.


8. Reklamačné podmienky

    V súvislosti so snahou o vylepšenie technických riešení a parametrov nami dodávaných výrobkov si vyhradzujeme právo na zmeny v konštrukcií bez ohlásenia ale len v prípade, ak sa výsledné vlastnosti výrobkov nezhoršia (inovácia) a budú vyhovovať technickým riešeniam zákazníka. Záruka na bežný tovar je poskytnutá v lehote 24 mesiacov, na klimatizačné jednotky 12 mesiacov.


    Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady a závady materiálu. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnym používaním produktu či nesprávnou manipuláciou, chybou obsluhy, dôsledkom mechanických, chemických, elektrotechnických či fyzikálnych vplyvov, neoprávneným a nesprávnym zásahom do zariadenia a zásahom tretích osôb. Pokiaľ ide o oprávnené námietky zákazník má na oznámenie reklamácie lehotu 14 dní po dodaní zásielky.


    Pokiaľ zákazník v priebehu záručnej doby zistí závadu na tovare, má právo poslať tovar späť, a to v pôvodnom balení resp. umožniť prístup k reklamovaným dielom v jeho prevádzke na posúdenie. Pokiaľ je závada uznaná, dojedná sa so zákazníkom oprava alebo náhradná dodávka. Záručná doba sa predlžuje o čas stratený reklamačným riadením.


9. Spätné posielanie tovaru

    Spätné vrátenie tovaru z akýchkoľvek dôvodov je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení z našej strany. Zásielka musí byť zabalená v pôvodnom obale pričom dopravné poplatky znáša zákazník. Spätná zásielka musí byť vybavená prepravným listom, dodacím listom, originálom dodacej faktúry a číslom pôvodnej objednávky. Ak ide o spätný odkup materiálu kvôli nadbytočnosti na strane zákazníka, materiál odkúpime späť za cenu zníženú o minimálne 30% z pôvodne fakturovanej z našej strany.


10. Doba platnosti týchto podmienok

    Tieto podmienky platia od  2 - ho apríla 2002 až do odvolania.